Make Them Bake Cake!

Colorado does it again.

Make Them Bake Cake!.